Lees klantwaardering  9,4

Voor informatie: 0341 - 25 84 10
Ma t/m vr 08:00-17:00 uur
Za 09:00-12:00 uur

Nieuws

Bioracer garandeert verantwoorde en eerlijke productie!

Geplaatst: 15 juni 2021

Vraagt u zichzelf wel eens af onder welke omstandigheden de diverse wielerkleding merken hun kleding laten maken? Bijna geen enkel merk produceert zelf maar brengt de productie onder bij confectie fabrieken in het "Oostblok" of in het "Verre Oosten". We hoeven u niet uit te leggen dat in meerdere gevallen de werkomstandigheden voor de werknemers niet ideaal of in sommige gevallen slecht zullen zijn! In tegenstelling tot deze merken fabriceert Bioracer alle kleding geheel zelf en is er dus voortdurend 100% controle op de algehele omstandigheden voor de werknemers. Bioracer garandeert een verantwoorde en eerlijke productie van de kleding met inachtneming van onderstaande normen.

1. KINDERARBEID
De werkgever mag zich niet inlaten met of ondersteuning bieden aan de tewerkstelling van personen onder de minimumleeftijd die is vastgesteld door de lokale wetgeving, maar in geen geval onder de leeftijd van 15 jaar. De kinderen en jongeren onder de 18 jaar zullen niet 's nachts of in gevaarlijke omstandigheden worden tewerkgesteld. Deze beleidslijnen en procedures zullen in overeenstemming zijn met de bepalingen van de relevante VN-verdragen over kinderrechten en ILO-verdrag nr. 79, 138, 146 en 182.

2. GEDWONGEN ARBEID
Werknemers zijn niet verplicht om deposito's of hun identiteitspapieren in te dienen bij hun werkgever en zijn vrij om hun werkgever te verlaten na een redelijke opzegtermijn. Er is geen gedwongen, gebonden of onvrijwillige gevangenisarbeid. Deze beleidslijnen en procedures moeten voldoen aan de bepalingen van ILO-conventie nr. 29 en 105.

3. DISCIPLINAIRE PRAKTIJKEN
De werkgever zal zich niet inlaten met of het gebruik van fysiek, seksueel, psychologisch of verbaal of misbruik ondersteunen. Het recht van alle werknemers om vakbonden op te richten of er lid van te worden en om collectieve onderhandelingen te voeren, wordt erkend. Werknemersvertegenwoordigers mogen niet worden gediscrimineerd en moeten toegang krijgen tot alle werkgebieden die nodig zijn voor de uitvoering van hun taken als vertegenwoordigers. ILO-conventie nr. 87, 98, 135 en 154.

4. DISCRIMINATIE
De werkgever zal zich niet inlaten met discriminatie of deze ondersteunen, met name niet bij het aannemen, compensatie, toegang tot training, promotie, beëindiging of pensionering op basis van ras, gezondheid of materiële status, kaste, nationale afkomst, religie, handicap, geslacht, seksuele geaardheid, lidmaatschap van vereniging of politieke overtuiging. ILO-conventies 100 en 111.

5. VERGOEDING
De werkgever zorgt ervoor dat tenminste het wettelijk minimumloon wordt betaald en dat het betaalde loon voldoende is om in de basisbehoeften van de werknemers te voorzien. Alle werknemers moeten op de hoogte zijn van wanneer het werk begint, werktijden, beloning, vakantierechten, ontslagbescherming en moederschapsbescherming. Inhoudingen op het loon voor disciplinaire doeleinden zijn niet toegestaan; inhoudingen op het loon voor andere doeleinden zullen slechts plaatsvinden voor zover wettelijk toegestaan. De inhoudingen zullen er nooit toe leiden dat de werknemer minder ontvangt dan het hiervoor genoemde minimumloon. Werknemers moeten duidelijk en adequaat worden geïnformeerd over hun loonspecificaties, inclusief het basisloon en de periode waarover dit wordt betaald. ILO-conventie nr. 131.

6. WERKUREN
De reguliere werkuren mogen de lokale nationale voorschriften niet overschrijden en de werkgever moet ten minste één vrije dag per periode van zeven dagen verstrekken. Overwerk wordt betaald tegen een premietarief en is altijd vrijwillig door de werknemer. Inhouding op het loon als disciplinaire maatregel is niet toegestaan. ILO-conventie nr. 1 en 14.

bioracer-hoofdkantoor-bezoeken

7. VRIJHEID VAN VERENIGING & RECHT OP COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN
De werkgever zal zijn werknemers in ieder geval de mogelijkheid geven om samen te komen en met hen te onderhandelen. Het recht van alle werknemers om vakbonden op te richten of er lid van te worden en om collectieve onderhandelingen te voeren, wordt erkend. Werknemersvertegenwoordigers mogen niet worden gediscrimineerd en moeten toegang krijgen tot alle werkgebieden die nodig zijn voor de uitvoering van hun taken als vertegenwoordigers. ILO-conventie nr. 87, 98, 135 en 154.

8. GEZONDHEID EN VEILIGHEID
De werkgever zorgt voor een veilige, schone en gezonde werkomgeving (met inbegrip van slaapzalen, indien van toepassing) en neemt passende maatregelen om ongevallen en gezondheidsschade als gevolg van het werk of de exploitatie van de faciliteiten van de werkgever te voorkomen. Er moeten schone badkamers, toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen voor voedselopslag beschikbaar zijn voor gebruik door al het personeel. Nieuwe medewerkers moeten regelmatig worden getraind in gezondheid en veiligheid en deze training moet worden gedocumenteerd. 110 verdrag nr. 155.

9. MILIEUBESCHERMING
De werkgever zal natuurlijke hulpbronnen zo efficiënt mogelijk gebruiken, milieuvriendelijke omgang met gevaarlijke stoffen en afval en containers op een milieuvriendelijke manier afvoeren. Milieumaatregelen worden in aanmerking genomen in de hele productie- en distributieketen, van de productie van grondstoffen tot de verkoop aan de consument. Er moet rekening worden gehouden met lokale, regionale en mondiale milieuaspecten. De lokale omgeving op de productielocatie mag niet worden geëxploiteerd of aangetast door vervuiling. Nationale en internationale milieuwet- en regelgeving worden gerespecteerd. Waar nodig moeten relevante lozingsvergunningen worden verkregen. Gevaarlijke chemicaliën en andere stoffen worden niet meer gebruikt. De lokale productie zal zich continu richten op het verminderen van plastics. De productiedoelen op het verminderen van energie en kantoorverlichting worden uitgewisseld door gebruik te maken van energiezuinige modules. Het vervoersbeleid zorgt voor een schoner huiswerkvervoer met fietsen en emissiearme auto's.

10. MANAGEMENTSYSTEEM
De werkgever moet de vereisten van deze norm implementeren, periodiek de werking van deze vereisten evalueren en de inhoud van de norm regelmatig aan al het personeel meedelen. Er moeten passende gegevens worden bijgehouden om conformiteit met de eisen van deze norm aan te tonen. De werkgever zorgt ervoor dat de eisen van deze norm ook bij zijn onderaannemers worden geïmplementeerd.

Danny Segers
CEO BIORACER NV


257